Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Richard Šáfár – Poctivý Cesnak, miesto podnikania Hlavná ulica 307,95105 Veľký Cetín

IČO: 53224086, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, č.: 430-58621

pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom webového sídla predávajúceho (www.poctivycesnak.sk)

 

Čl. 1

Základné ustanovenia a výklad niektorých pojmov

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami
  • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
  • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
  • zákona č. 102/2014 Z. z
  • zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o potravinách“), ako aj
  • zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  výlučne v prípade, ak je Kupujúcim spotrebiteľ,  
  • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov výlučne v prípade, ak je Kupujúcim fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba, a
  • týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

 

 1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je fyzická osoba podnikateľ Richard Šáfár-Poctivý Cesnak, miesto podnikania Hlavná ulica 307,95105 Veľký Cetín  IČO: 53224086, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, č.: 430-58621 (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, alebo poskytnutie služby, prezentovaných na webovom sídle  Predávajúceho. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

 

 1. Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumejú:
  • potraviny alebo výživové doplnky v zmysle aktuálnej produktovej ponuky Predávajúceho uvedenej v e-shope,
  • akékoľvek produkty a hnuteľné veci nachádzajúce sa v aktuálnej produktovej ponuke Predávajúceho uvedenej v e-shope.

 

 1. Na účely týchto VOP a zmluvných vzťahov, kde jedným z účastníkov je Predávajúci sa rozumie:
  • – všetky druhy a typy zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru v rámci predmetu podnikania Predávajúceho; Zmluvou sa rozumie písomná zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami; pokiaľ nie je upravené v týchto VOP inak, je Zmluva vždy uzatvorená a riadi sa týmito VOP a príslušnými ustanoveniami
   • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
   • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
   • zákona č. 102/2014 Z. z
   • zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o potravinách“), ako aj
   • zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  výlučne v prípade, ak je Kupujúcim spotrebiteľ,  
   • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov výlučne v prípade, ak je Kupujúcim fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.
  • Kupujúcim 
   • spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, alebo
   • fyzická osoba - podnikateľ, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto VOP koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predávajúci má právo požadovať od každej fyzickej osoby - podnikateľa, ktoré s ním chce uzatvoriť Zmluvu, predloženie overených kópií povolení na výkon podnikateľskej činnosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že požadované povolenia nebudú predložené, má Predávajúci právo odmietnuť dodávanie tovaru osobe, ktorá požadované povolenia nepredložila, alebo
   • právnická osoba - Predávajúci má právo požadovať od každej právnickej osoby, ktoré s ním chce uzatvoriť Zmluvu, predloženie overených kópií povolení na výkon podnikateľskej činnosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že požadované povolenia nebudú predložené, má Predávajúci právo odmietnuť dodávanie tovaru osobe, ktorá požadované povolenia nepredložila;
  • Miestom dodania – je miesto dodania tovaru určené Kupujúcim;
  • Kúpnou cenou Tovaru – cena dodaného tovaru v zmysle platného cenníka Predávajúceho; Kúpna cena je uvedená vrátane zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH);
  • E-shopom – je softvérové riešenie Predávajúceho zverejnenej na jej internetovom portáli poctivycesnak.sk, za účelom predaja  a kúpy Tovaru v zmysle týchto VOP;
  • Cenou – súčet Kúpnej ceny Tovaru spolu s ďalšími nákladmi spojenými s realizovaním Objednávky a dodaním Tovaru (najmä nákladmi na dodanie, nákladmi za platbu, a iné) a to všetko spolu s daňou z pridanej hodnoty (DPH).

 

 1. Kontaktné a fakturačné údaje predávajúceho:Richard Šáfár – Poctivý Cesnak, miesto podnikania Hlavná ulica 307, 951 05 Veľký Cetín, IČO: 53224086, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, č.: 430-58621,                   DIČ: 1076377555. Prevádzka: Richard Šáfár, Hlavná ulica 307,95105 Veľký Cetín   +421 911 298 195 e-mail: poctivycesnak@gmail.com.

 

 1. Orgánom dozoru sú:
  • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50 Nitra 1,
  • Regionálna veterinárna apotravinová správa, Akademická 1, 949 01 Nitra,
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vNitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra.

 

 1. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup prostredníctvom e-shopu Predávajúceho. Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje, že si tieto VOP a reklamačný poriadok (ďalej len „RP“) a zásady a podmienky ochrany osobných údajov prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi bez výhrad súhlasí.

 

 1. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, nakoľko Predávajúci disponuje potrebnou certifikáciou a povoleniami príslušných inštitúcií. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o potravinách Predávajúci oznámil svoj e-shop ako prevádzku prevádzkovateľa predaja na diaľku.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet v e-shope, ako aj samotné webové sídlo Predávajúceho najmä s ohľadom na potrebnú hardvérovú alebo softvérovú údržbu nemusia byť dostupné nepretržite. Predávajúci nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú Kupujúcemu nefunkčnosťou systému alebo akýmikoľvek technickými chybami a/alebo zlyhaniami pri prevádzke e-shopu.

 

 1. Kupujúci vykonaním a realizáciou objednávky súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne Kupujúci.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť počet kusov objednaného tovaru na jednu objednávku alebo jedného Kupujúceho z legislatívnych dôvodov, alebo z dôvodov zabezpečenia dostupnosti tovaru aj pre ďalších Kupujúcich.

 

Čl. 2

Informácie o tovare a cene

 1. Základné informácie o tovare so stručným popisom, jeho Kúpnou cenou a prípadnými ďalšími informáciami, podmienkami užívania, a zákonnými informáciami sú uvedené na e-shope Predávajúceho. V prípade vybraného Tovaru sú uvedené údaje a informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Na e-shope Predávajúci uverejňuje aj informáciu o lehote odoslania a spôsobe doručenia zásielky, ktorej obsah tvorí objednaný Tovar.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočňovať zmeny aktuálnej ponuky Tovaru. Aktuálna ponuka Tovaru je platná po dobu, po ktorú je uvedená na stránkach alebo e-shope Predávajúceho.

 

 1. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné. Všetky obrazové materiály a fotografie sú oprávnené používané Predávajúcim na základe licencie a bez súhlasu Predávajúceho nie je možné tieto žiadnym spôsobom používať.

 

 1. Kúpna cena Tovaru, za ktorú môže Kupujúci v danom okamihu Tovar objednať, je uvedená na e-shope Predávajúceho pri danej položke Tovaru. Kúpna cena Tovaru je uvádzaná v mene euro, a to vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočňovať zmenu Kúpnej ceny Tovaru. Predávajúci je viazaný aktuálnou Kúpnou cenou Tovaru  uvedenou na svojom e-shope v momente vykonania nákupu a preto zmena Kúpnej ceny Tovaru nemá vplyv na Kúpnu cenu už objednaného Tovaru v rámci e-shopu Predávajúceho.

 

 1. Kúpnej cene Tovaru nie sú zahrnuté náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu, ak na e-shope Predávajúceho nie je výslovne uvedené inak.  Náklady na dodanie Tovaru sú uvádzané v mene euro pri každom jednotlivom spôsobe dopravy, v zmysle aktuálneho cenníka príslušných prepravných spoločností a zahŕňa aj balné. Náklady na dodanie Tovaru uvedené na e-shope Predávajúceho sú platné pre dodanie Tovaru Kupujúcemu v rámci územia Slovenskej republiky, a v rámci územia Európskej únie. 

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočňovať zmenyspôsobov dodania Tovaru Kupujúcemu, ako aj zmeny ceny nákladov na dodanie Tovaru.

 

 1. Platbu za Tovar je možné vykonať spôsobmi, ktoré umožňuje e-shop Predávajúceho, najmä na dobierku, bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo bezhotovostným prevodom platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány. V prípade odosielania Tovaru do zahraničia nie je možné zvoliť pri objednávke platbu na dobierku.

 

 1. Kúpnej cene Tovaru nie sú zahrnuté náklady za platbu za objednaný Tovar, ak na e-shope Predávajúceho nie je výslovne uvedené inak. Náklady za platbu za objednaný Tovaru sú uvádzané v mene euro.

 

Čl. 3

Objednanie Tovaru a uzavretie Zmluvy

 1. Kupujúci si objedná tovar výlučne prostredníctvom procesu objednania v e-shope Predávajúceho vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru požadovaného pre splnenie predmetu Zmluvy, vrátane spôsobu dodania a spôsobu platby (ďalej iba „Objednávka“). Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s Cenou objednaných tovarov a služieb (dopravy, resp. spôsobu dodania a platby za Tovar), teda objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou a Kupujúci je zaviazaný k zaplateniu Kúpnej ceny objednaného Tovaru a ceny prípadných služieb spojených s objednávkou, najmä nákladov na dodanie objednaného Tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávka sa považuje za prijatú okamihom doručenia potvrdenia objednávky Predávajúcim e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci Objednávky. Nad rámec vyššie uvedeného je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, alebo právnickou osobou, vyplniť aj príslušné údaje o DPH v časti nákupu, ako aj v časti dodania tovaru a s tým súvisiacu sadzbu DPH.

 

 1. Kupujúci je oprávnený odvolať potvrdenú Objednávku Predávajúcim len v prípade, že toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako bude objednaný tovar pripravený na odoslanie.

 

 1. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom prijatia Objednávky, tzn. okamihom doručenia potvrdenia Objednávky Predávajúcim e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci Objednávky. V prípade pochybností o doručení potvrdenia Objednávky  Kupujúcemu alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia Zmluvy bude považovať deň odoslania potvrdenia Objednávky Predávajúcim. Zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak

 

 1. Predávajúci archivuje a uchováva všetky záznamy ohľadom Objednávok v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

 1. Predávajúci má právo odmietnuť Objednávku v celom rozsahu, alebo jej časť:
  • prípade nemožnosti jej splnenia Predávajúcim z dôvodov vyššej moci, alebo
  • dôvodov nie na strane Predávajúceho (najmä z dôvodu nedostupnosti objednaného Tovaru), alebo
  • ak Kupujúci v Objednávke uviedol čo i len jeden nepravdivý alebo zavádzajúci údaj, alebo
  • prípade odôvodnenej pochybnosti Predávajúceho o úplnosti, správnosti, pravdivosti alebo aktuálnosti údajov uvedených v Objednávke, alebo
  • prípade aj z iných dôvodov bez obmedzenia, a to aj bez uvedenia dôvodu.

O odmietnutí je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailovej adresy Kupujúceho. V prípade odmietnutia Objednávky až po pripísaní ceny za Objednávku v prospech účtu Predávajúceho, je Predávajúci povinný po odmietnutí Objednávky takto uhradenú cenu Kupujúcim vrátiť späť Kupujúcemu spôsobom, akým Kupujúci úhradu zrealizoval, a to najneskôr v lehote 15 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa predchádzajúcej vety.

 

 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, alebo právnickou osobou je oprávnený Objednávku zrealizovať:
  • na základe registrácie(vytvorením užívateľského konta na e-shope Predávajúceho) - Kupujúci si pred realizovaním prvej Objednávky môže vytvoriť svoje užívateľské konto úplným, pravdivým, správnym a aktuálnym vyplnením požadovaných povinných údajov registračného formulára, najmä fakturačných údajov a zvolenia jedinečného prihlasovacieho mena a hesla. Vyplnením registračného formulára vrátane okienka (tzv. checkboxu) Kupujúci potvrdí, že sa riadne oboznámil s týmito VOP, zásady ochrany osobných údajov, a reklamačným poriadkom, týmto v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Užívateľské konto na základe vykonanej registrácie bude aktívne až na základe e-mailu doručeného na adresu Kupujúceho, ktorý potvrdí vytvorenie užívateľského konta Kupujúceho na e-shope Predávajúceho. Z dôvodu, že tieto VOP alebo reklamačný poriadok sa počas trvania registrácie Kupujúceho na stránke e-shopu môžu zmeniť, je Kupujúci povinný sa s aktuálnym znením uvedených dokumentov oboznámiť pri každej Objednávke, alebo
  • bez registrácie- Kupujúci je oprávnený vykonať Objednávku aj bez registrácie postupom uvedeným na e-shope Predávajúceho, úplným, pravdivým, správnym a aktuálnym vyplnením požadovaných povinných údajov pre vykonanie Objednávky.

 

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený Objednávku zrealizovať:
  • na základe registrácie(vytvorením užívateľského konta na e-shope Predávajúceho) - Kupujúci si pred realizovaním prvej Objednávky, alebo počas nej, môže vytvoriť svoje užívateľské konto úplným, pravdivým, správnym a aktuálnym vyplnením požadovaných povinných údajov registračného formulára a zvolenia jedinečného prihlasovacieho mena a hesla. Vyplnením registračného formulára vrátane okienka (tzv. checkboxu) Kupujúci potvrdí, že sa riadne oboznámil s týmito VOP, zásady ochrany osobných údajov, a reklamačným poriadkom, týmto v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Z dôvodu, že tieto VOP alebo reklamačný poriadok sa počas trvania registrácie Kupujúceho na stránke e-shopu môžu zmeniť, je Kupujúci povinný sa s aktuálnym znením uvedených dokumentov oboznámiť pri každej Objednávke, alebo
  • bez registrácie- Kupujúci je oprávnený vykonať Objednávku aj bez registrácie postupom uvedeným na e-shope Predávajúceho, úplným, pravdivým, správnym a aktuálnym vyplnením požadovaných povinných údajov pre vykonanie Objednávky.

 

 1. Kupujúci je povinný vykonať v rámci svojho užívateľského konta aktualizáciu všetkých povinných údajov tak, aby tieto údaje boli pravdivé, úplne, správne a aktuálne.

 

 1. Kupujúci v prípade realizácie Objednávky, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o Objednávku na základe registrácie alebo bez registrácie, vyplnením príslušného okienka (tzv. checkboxu), pred záväzný objednaním Tovaru s povinnosťou platby, potvrdí, že sa pred odoslaním objednávky  Tovaru riadne oboznámil s týmito VOP, zásadami ochrany osobných údajov a reklamačným poriadkom, týmto v plnom rozsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Následne po zhrnutí Objednávky, kliknutím na príslušné tlačidlo záväzne s povinnosťou platby odošle danú objednávku Tovaru Predávajúcemu na vybavenie. 

 

 1. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých údajov vyplnených Kupujúcim v rámci Objednávky Tovaru a Predávajúci tieto údaje považuje za úplne, správne, pravdivé a aktuálne. V prípade nemožnosti realizácie Objednávky Tovaru alebo jeho dodania na základe údajov vyplnených Kupujúcim, nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu, alebo ujmu ktorá vznikne Kupujúcemu. V prípade uskutočnenia Objednávky s použitím údajov Kupujúceho, má sa za to, že ide o konanie Kupujúceho, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Kupujúcemu.

 

 1. Predávajúci odosiela Tovar v týchto lehotách:
  • do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia Objednávky v prípade zvolenej platby na dobierku,
  • do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia Objednávky a súčasne po riadnom zaplatení Ceny, ak si Kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Cena sa považuje za riadne zaplatenú len v prípade, ak je v plnej výške pripísaná na bankový účet Predávajúceho oznámenom Objednávateľovi v potvrdení Objednávky,
  • alebo na základe dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, alebo právnickou osobou, s faktúrou so 14 dňovou lehotou splatnosti po obdržaní Tovaru.

Daňový doklad – faktúra je súčasťou dodaného Tovaru.

 

 1. Predávajúci je povinný zabezpečiť dodanie tovaru Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak Predávajúci nedodá Tovar podľa prvej vety, vyzve Kupujúci Predávajúceho, aby dodal Tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. V prípade nedodania Tovaru Predávajúcim aj v takto poskytnutej dodatočnej primeranej lehote, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 

 1. Predávajúci umožní Kupujúcemu osobný odber Tovaru v prevádzke Predávajúceho do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia Objednávky a zároveň po riadnom zaplatení Ceny, za predpokladu, že si Kupujúci zvolil spôsob doručenia pri objednávke osobný odber. Cena sa považuje za riadne zaplatenú len v prípade, ak je v plnej výške pripísaná na bankový účet Predávajúceho oznámenom Kupujúcemu v potvrdení Objednávky.

 

 1. prípade, že Predávajúci nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade, navrhne Kupujúcemu iný termín odoslania Tovaru, resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Kupujúci so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Predávajúci takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Kupujúcim nie je dostupný, Predávajúci navrhne Kupujúcemu inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Kupujúci s iným Tovarom bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Predávajúci takúto upravenú Objednávku potvrdiť.

 

 1. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom prevzatia tovaru osobne v priestoroch Predávajúceho, alebo keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa  
  • Tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

 1. Pri osobnom prevzatí Tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený žiadať od Kupujúceho popri potvrdení objednávky aj doklad jeho totožnosti na nahliadnutie a to za účelom overenia totožnosti Kupujúceho a správnosti výdaja Tovaru. Z takto predloženého dokladu totožnosti sa nevyhotoví žiadna kópia a ani odpis. Predávajúci je oprávnený odmietnuť vydať Tovar Kupujúcemu v prípade ak Kupujúci odmietne predložiť doklad totožnosti v zmysle prvej vety, alebo odmietne svojím podpisom potvrdiť prevzatie Tovaru.

 

 1. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať správnosť vydaného Tovaru (najmä množstvo a či mu je vydaný objednaný Tovar) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného Tovaru. Zjavné vady vydávaného Tovaru je Kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí Tovaru, bez ohľadu na skutočnosť, či mu je tento Tovar zasielaný alebo Kupujúcim osobne prevzatý.

 

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru výlučne až riadnou úhradou kúpnej ceny v plnej výške.

 

 1. prípade nedodania Tovaru Kupujúcemu z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru v lehote  alebo za cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve alebo určenú týmito VOP, je Predávajúci povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť odstúpenia od Kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpenie  od Kúpnej zmluvy, alebo stornovanie Objednávky vykoná Kupujúci doručením e-mailu s odstúpením od Kúpnej zmluvy alebo stornovaním Objednávky v e-shope. V prípade, úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti, vráti Predávajúci už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Kúpnej zmluvy, resp. stornovania Objednávky, Kupujúcemu na ním určený bankový účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Predávajúcim, ani neodstúpi od Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a v prípade, ak Kupujúci už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, Predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.

 

 1. V prípade, že si Kupujúci po potvrdení Objednávky neprevezme Tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie Objednávky. Takéto náklady má Predávajúci právo započítať s Kúpnou cenou, resp. so svojou povinnosťou vrátiť Kúpnu cenu Kupujúcemu podľa týchto VOP.

 

 1. Pokiaľ Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať Tovar a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný Tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Zmluvy, týmto sa zaväzuje Predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu.

 

Čl. 4

Odstúpenie od Zmluvy Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom

 1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie bez udania dôvodu od kúpnej zmluvy k Tovaru uvedenom v ustanovení Čl. 1 ods. 3 písm. b) týchto VOP, a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 týchto VOP. Odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci oprávnený ako podpísaný scan odstúpenia od Zmluvy zaslať aj e-mailom na adresu poctivycesnak@gmail.com

 

 1. Náklady na vrátenie Tovaru, vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, znáša Kupujúci.

 

 1. prípade:
  • poskytnutia služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaja Tovaru alebo poskytnutia služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaja Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaja Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaja Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaja Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaja alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • vykonania naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  • predaja zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaja periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytovania ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutia služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Toto ustanovenie sa vzťahuje predovšetkým na tú časť Tovaru v produktovej ponuke Predávajúceho, ktorým sú potraviny a výživové doplnky.

 

 1. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu za Tovar, náklady na dopravu a náklady za platbu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri úhrade kúpnej ceny za Tovar.

 

 1. Vrátený Tovar musí byť kompletný, neotvorený, nespotrebovaný (a to ani čiastočne), neopotrebovaný, nepoškodený a nemôže niesť známky používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Tovar je potrebné zaslať v pôvodnom obale, nepoužívaný,  nespotrebovaný (a to ani čiastočne) a nepoškodený  vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, príbalový leták atď.) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy na adresu prevádzky Predávajúceho Richard Šáfár, Hlavná ulica 307, 95105 Veľký Cetín alebo ho odovzdať osobne Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty podľa tohto odseku. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

 

 1. Kupujúci je zodpovedný za spotrebovanie, zničenie, poškodenie alebo stratu Tovaru, najmä za škody na Tovare, prípadne zníženie jeho hodnoty v dôsledku nešetrného zaobchádzania bez primeranej starostlivosti, resp. jeho čo i len čiastočným spotrebovaním. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 10 dní od vrátenia Tovaru tento skontrolovať, najmä za účelom kontroly a zistenia, či vrátený Tovar bol v pôvodnom obale, nepoužívaný,  nespotrebovaný (a to ani čiastočne) a nepoškodený  vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, príbalový leták atď.). v prípade, že pri tejto kontrole Tovaru Predávajúci zistí, že uvedený Tovar nebol vrátený v pôvodnom obale, nepoužívaný,  nespotrebovaný (a to ani čiastočne) a nepoškodený  vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, príbalový leták atď.), má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorú takýmto spôsobom Kupujúci spôsobil. Takto vzniknutú škodu je oprávnený Predávajúci  započítať s Kúpnou cenou Tovaru, nákladmi na dopravu a nákladmi za platbu, resp. so svojou povinnosťou vrátiť Kúpnu cenu Tovaru, náklady na dopravu a náklady za platbu Kupujúcemu podľa tohto článku.

 

 1. V prípade, ak Predávajúci spolu s objednaným Tovarom poskytol Kupujúcemu bezplatne akúkoľvek hnuteľnú vec (dar), darovacia zmluva vzťahujúca sa k tomuto o daru je uzavretá okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy, a to s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, sa od začiatku zrušuje aj darovacia zmluva na uvedený darček a Kupujúci je povinný darček vrátiť Predávajúcemu spoločne s Tovarom, a to spôsobom a za podmienok určených pre vrátenie Tovaru podľa tohto článku VOP.

 

Čl. 5

Odstúpenie od Zmluvy Kupujúcim, ktorý podnikateľom, alebo právnickou osobou

 1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie bez udania dôvodu od kúpnej zmluvy k Tovaru uvedenom v ustanovení Čl. 1 ods. 3 písm. b) týchto VOP za predpokladu, že hodnota zakúpeného Tovaru nepresahuje sumu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur).

 

 1. Na odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorý je podnikateľom, alebo právnickou osobou, sa použijú ustanovenia Čl. 4 týchto VOP.

 

Čl. 6

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácia

 1. Na zodpovednosť za vady Tovaru uvedenom v ustanovení Čl. 1 ods. 3 písm. b) týchto VOP, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú príslušné právne predpisy, najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  v znení neskorších predpisov. 

 

 1. Bez ohľadu na iné ustanovenia, pokiaľ je Kupujúcim podnikateľ (pričom sa má za to, že ak kupujúci pri objednávke tovaru uviedol  svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ), záruka za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu Tovaru v súlade s ustanovením § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude Kupujúci – podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť Predávajúceho za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o Tovar, ktoré sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Predávajúci ďalej nezodpovedá najmä za vady Tovaru spôsobené Kupujúcim alebo inými osobami alebo skutočnosťami na strane Kupujúceho (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Tovaru Kupujúcim). 

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý Tovar, záručná doba je 12 mesiacov. Najneskôr však záručná doba skonči uplynutím lehoty určenej výrobcom, teda dobou exspirácie, resp. dátumom spotreby alebo dobou minimálnej trvanlivosti vyznačenej na Tovare, resp. na jeho obale alebo príbalovom letáku k nemu pripojenom. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

 

 1. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady Tovaru požadovať jeho výmenu, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru alebo má právo odstúpiť od Zmluvy.

 

 1. Ak Tovar predávaný za nižšiu Kúpnu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

 

 1. Ak Predávajúci pri kúpe Tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému Tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

 

 1. Reklamácia Tovaru v rámci záručnej doby sa uplatňuje u Predávajúceho. Reklamáciu Tovaru má Kupujúci právo uplatniť písomne, doručením písomnej reklamácie do prevádzky Predávajúceho Richard Šáfár, Hlavná ulica 307, 95105 Veľký Cetín, alebo elektronicky, doručením e-mailovej reklamácie na e-mailovú adresu Predávajúceho poctivycesnak@gmail.com. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola Predávajúcemu doručená reklamácia. Uplatnenie reklamácie musí obsahovať:
  • meno a priezvisko Kupujúceho,
  • trvalé bydlisko Kupujúceho,
  • e-mailovú adresu Kupujúceho,
  • telefonický kontakt Kupujúceho,
  • bankový účet Kupujúceho vo formáte IBAN,
  • identifikáciu reklamovaného Tovaru,
  • špecifikáciu a opis reklamovanej vady Tovaru,
  • uprednostňovaný spôsob vybavenia reklamácie Kupujúcim.

 

 1. Spolu s doručením reklamácie alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení, najneskôr do 5 pracovných dní, je Kupujúci povinný v rámci záručnej doby doručiť reklamovaný Tovar do prevádzky Predávajúceho Richard Šáfár, Hlavná ulica 307, 95105 Veľký Cetín. V rámci reklamácie je okrem iného potrebné uviesť reklamovanú vadu Tovaru a Kupujúcim uprednostňovaný spôsob vybavenia reklamácie. Pri predkladaní Tovaru na reklamáciu:
  • je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že Tovar bol kúpený u Predávajúceho,
  • je potrebné, aby Tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (najmä fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, nespotrebovaný, neporušený obal, a iné),
  • v prípade, že si Kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

 

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:
  • odovzdaním opraveného Tovaru,
  • výmenou Tovaru,
  • vrátením Kúpnej ceny Tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
  • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
  • jej odôvodnené zamietnutie.

 

 1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamáciea následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).  V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy Tovaru, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať Tovar na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

 

 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. 

 

 1. Predávajúci komunikuje s Kupujúcim ohľadom reklamácie e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v uplatnení reklamácie, prípadne telefonicky alebo poštou na adresu uvedenú Kupujúcim v uplatnení reklamácie. V prípade vybavenia reklamácie vyplatením Kúpnej ceny Tovaru alebo poskytnutia primeranej zľavy z Kúpnej ceny Tovaru, vyplatí túto finančnú čiastku Predávajúci na bankový účet Kupujúceho uvedený v uplatnení reklamácie.  

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 

 1. Doba od uplatnenia reklamácie sa do vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie Kupujúcemu, do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene reklamovaného Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Kupujúcim. Ak dôjde k výmene súčasti Tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne plynúť na danú súčasť Tovaru záručná doba znova od prevzatia novej súčasti Tovaru Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovaru, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Tovaru Kupujúcemu; inak práva zaniknú. Ak ide o použitý Tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené v 12 mesačnej záručnej dobe.

 

 1. Kupujúci má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením danej reklamácie. Uvedené náklady je Kupujúci povinný uplatniť analogicky spôsobom, akým uplatnil reklamáciu reklamovaného Tovaru. Existenciu uvedených nákladov je Kupujúci povinný predložiť daňovými dokladmi, ktoré preukazujú odôvodnenosť a výšku vzniknutého nákladu. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré Kupujúcemu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie, budú uhradené Kupujúcemu na základe osobitnej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

Čl. 7

Spracovanie osobných údajov

 1. Rozsah a právny základ spracovania osobných údajov Kupujúceho Predávajúcim sa spravuje internou smernicou Predávajúceho v rámci spracovania osobných údajov, ktorá je dostupná na webovom sídle alebo e-shope Predávajúceho.

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01 septembra 2021.

 

 1. Na zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uplatní výlučne slovenské právo.

 

 1. Pokiaľ sú jednotlivé ustanovenia týchto VOP neplatné alebo svoju platnosť stratia v dôsledku neskoršej zmeny pomerov, platnosť zostávajúcej časti VOP tým zostáva nedotknutá. Namiesto neplatných obmedzení nastupujú ustanovenia, ktoré sa najviac približujú tomu, čo by bývalo zodpovedalo vôli zmluvných strán, pokiaľ by na takýto bod boli mysleli. To isté platí aj v prípade medzier vo VOP.

 

 1. Písomnosti doručené osobne sú doručené a nadobúdajú účinnosť okamihom ich prevzatia. Písomnosti zasielané poštou do vlastných rúk alebo doporučene a adresované na poslednú známu adresu kupujúceho, sú doručené a nadobúdajú účinnosť piaty pracovný deň po ich odovzdaní na poštovú prepravu (fikcia doručenia).

 

 1. Predávajúci má výlučné právo na jednostrannú zmenu týchto VOP.

 

 1. Neoddeliteľnou súčasťou a prílohou týchto VOP je:
  • Reklamačný poriadok,
  • Zásady so spracovaním osobných údajov,
  • Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Súhlasom s týmito VOP Kupujúci vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámili, že si ich prečítal, porozumel ich obsahu, predstavuje jeho slobodnú, dobrovoľnú, zrozumiteľnú a určitú vôľu, nepristupuje k nim za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom a ani v tiesni, že ich berie na vedomie a bez výhrad k ním pristupuje.